Nye Trekanten

Vi bygger morgendagens sentrum

Mennesker har ulike formål med sine sentrumsbesøk, men vi vet at et godt handelstilbud er viktig. Nå ønsker vi å bygge morgendagens Trekanten ved å åpne senteret enda mer opp mot omgivelsene. Det gjør vi med å legge til rette for flere møteplasser og arbeidsplasser for alle med hjerte for Asker.

Asker er et godt eksempel på sentrumutvikling med god samhandling mellom senter og sentrum med de nærliggende funksjonene. Vår ambisjon er å bygge videre på det gode fundamentet, og gjøre sentrum enda bedre til glede for alle.

I juni ble reguleringsforslaget for nye Trekanten sendt inn til førstegangsbehandling. Målet om et mer åpent og imøtekommende senter i sentrum ble tatt godt imot. Formannskapet ba i sin tilbakemelding om at Citycon skulle se nærmere på arkitekturen og estetikken i prosjektet. Det har vi nå gjort, og de nye uttrykket og løsningene for Trekanten har blitt tatt meget godt i mot av kommunen og formannskapet.

Våre ambisjoner og tanker er fortsatt de samme, men uttrykket er forandret. Vi har nå oppdatert denne hjemmesiden med nye illustrasjoner.

Stedsutvikling

Kommunens ønsker for Asker

Alle kommuner skal ha en kommuneplan, som er kommunens overordnede styringsdokument. Denne setter rammer for bruk, vern og utvikling av kommunens arealer. Politikerne i Asker har i kommuneplanen lagt både ønsker og føringer for hvordan utviklingen skal skje i årene fremover. Vi jobber etter de føringene som ligger i kommuneplanen og mener de beste løsningene blir til gjennom godt samarbeid. For å skape et enda bedre Asker sentrum for innbyggerne, jobber vi kontinuerlig med å kartlegge befolkningens ønsker, behov og bruk av Trekanten. I denne prosessen har vi en tett og god dialog med kommunen.

Les mer om kommuneplanen på Asker kommunes nettsider
Stedsutvikling

Dagens situasjon

Med sin beliggenhet mellom stasjonsområdet og rådhuset, er handelsstrøket og Trekanten plassert i hjertet av Asker sentrum. Sammen med Kulturhuset er dette det kommersielle og kulturelle tyngdepunktet for kommunen. I dag jobber rundt 850 personer i tilknytning til Trekanten. Likevel ligger kun et fåtall av Askers arbeidsplasser i sentrum med gangavstand til Asker stasjon og øvrig kollektivtilbud. Senteret er populært og godt besøkt av alle som bor og jobber i Asker, det ønsker vi at Trekanten skal være i fremtiden også, men da som en enda mer naturlig integrert del av sentrum.

Det innbyggerne ønsker for Asker

Vi utvikler sentrum for de som bor og lever i Asker, og det er viktig for oss å forstå hvordan innbyggerne bruker området og hva de savner. Derfor har vi jobbet med å kartlegge innbyggernes ønsker, behov og bruk av området gjennom innsiktsprosesser. Dette danner grunnlag for både videre dialog og innhold i prosjektets utforming.

For å komme frem til en løsning som ivaretar dagens innbyggere og som også møter fremtidige askerbøringers behov, har vi samarbeidet tett med kommunen og gjennomført flere medvirkningsmøter med en rekke aktører. Analysebyrået Opinion gjennomførte i juni 2021 en stor markedsundersøkelse med et representativt utvalg av Askers innbyggere der prosjektet ble presentert og et stort flertall var positive til planene som forelå. Vi har også hatt møter med blant annet naboene, Ungdomsrådet, interesseorganisasjoner og næringslivet i Asker og tilbakemeldingene har vi tatt med oss i det videre arbeidet med prosjektet. Trekanten og sentrum brukes av alle aldersgrupper i ulike faser av livet og det er mange ønsker og innspill som skal ivaretas. Med disse møtene har vi tatt pulsen på befolkningen, og kartlagt deres behov og ønsker for Asker sentrum.

Prosjektet

Slik skal nye Trekanten styrke sentrum

Vårt mål er å skape et enda bedre sentrumsmiljø for Askers befolkning, med flere arbeidsplasser og bedre samhandling mellom senteret, sentrum og kulturlivet. Gjennom å tilføre nye funksjoner og legge til rette for økt aktivitet i området, håper vi å bidra til et sentrum til det beste for innbyggerne – samtidig som vi styrker det lokale næringslivet og åpner for flere arbeidsplasser.

Prosjektet

Senteret

Nye Trekanten skal fremstå som morgendagens møteplass og skal utfordre den tradisjonelle opplevelsen av senteret. Det planlegges kun for en mindre utvidelse av de eksisterende handelsarealene, men det er likevel i denne delen av prosjektet – i møtet mellom de nye funksjonene og dagens Asker – at vi ser det aller største potensialet for å tilføre kvaliteter til sentrum. Det skal bygges på det eksisterende senteret, men samtidig skapes noe helt nytt. Trekanten skal ikke lengre definere «kanten av byen», men bli «en del av byen».

Prosjektet

Uteområder og møteplasser

Det utvendige og det innvendige skal knyttes bedre sammen, faktiske og opplevde barrierer mellom ulike sentrumstilbud skal brytes ned, og koblinger mellom eksisterende og nye funksjoner skal dyrkes. Gjennom utforsking og bearbeiding av mulighetene for innovasjon som ligger i grensesnittene mellom kommersielle og offentlige tilbud skal det søkes løsninger som sikrer et inkluderende og levende sentrum.

Prosjektet

Kontor

Nye Trekanten vil med attraktive næringslokaler bidra til å stimulere næringsvekst og innovasjon, og i enda større grad trekke innovative, teknologiske og kunnskapsbaserte næringer til Asker sentrum. Det gjør vi ved å utvikle rett mengde areal for kontorplasser i sentrum, og tilrettelegge for gode synergier og interaksjon mellom kontor, handel, helse, kultur, spisesteder og offentlig sektor.

Prosjektet

Hotell – Det moderne samfunnshuset

Glem tidligere referanser om hvordan et hotell er utformet. Hotell Trekanten blir noe helt eget – et eget hotell for tilreisende som ønsker et komfortabelt og organisert besøk. Vi lager ikke tradisjonelle konferansefasiliteter, men sosiale arenaer for lokalbefolkningen og for besøkende. Hotellets arealer vil oppleves som en naturlig forlengelse av senteret og områdene rundt.

Bærekraft

Et bærekraftig prosjekt

Citycon sine sentre befinner seg i hjertet av lokalsamfunnene hvor våre kunder bor og jobber med nærhet til offentlig kommunikasjon. Bærekraftig drift er en av grunnpilarene i å skape langsiktig verdi, noe vi aktivt jobber med ved å redusere klimagassutslipp, energiforbruk og avfall i alle våre virksomheter. Nye Trekanten vil ha en miljømessig høy profil. Her er alt fra materialvalg til energiproduksjon og grønn bylogistikk helt sentrale elementer i prosjektet. De nye byggene skal klassifiseres for å tilfredsstille «Breeam Excellent» og FutureBuilt, miljøstandarder som strekker seg lengre enn myndighetenes krav.

Du kan se mer om hvordan vi jobber med å skape et bærekraftig Trekanten her.

Hør våre arkitekter og utviklere fortelle om tankene bak nye Trekanten

Citycon - Eier og utvikler

Metropolis - Interiørarkitekt

SLA - Landskapsarkitekt

Veien videre

På disse sidene vil vi holde deg løpende oppdatert om utviklingen av nye Trekanten. Vi er opptatte av å gjøre Asker til et enda bedre sted å leve, og vi kommer fortsatt til å ta initiativ til å høre dine innspill om hvilke tilbud og tjenester som vil løfte sentrum for alle som bor og lever her.

Spørsmål og svar

Er det noe du lurer på om nye Trekanten? Se gjerne om du finner det du leter etter her, hvis ikke er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Vi skal skape et enda bedre lokalsamfunn for alle som bor og jobber i Asker. Det innebærer blant annet å integrere Trekanten bedre i Asker sentrum, åpne opp fasader og sørge for bedre tilgjengelighet mellom inne- og uterom. Vi skal også oppgradere eksisterende byrom og passasjer, og legge til rette for flere felles aktiviteter mellom Trekanten og blant annet kulturhuset, kinoen og innbyggertorget. Vi tror dette vil føre til økt trivsel for innbyggerne og et yrende sentrumsliv også etter butikkenes stengetid. Samtidig ønsker vi å skape rom for flere arbeidsplasser og møtesteder, og styrke handels- og servicetilbudet.

Vi skal legge til rette for bedre fremkommelighet for gående og syklende i sentrale deler av sentrum. Det blir også en ny ankomst til sentrum ved rundkjøringen ved Knud Askers vei, som nærmest blir som en liten park med mye grønt. Samtidig ønsker vi å etablere flere ladeplasser for el-biler og flere sykkelparkeringsplasser. Målet er også å skape enda bedre forbindelser mellom innvendige og utvendige gater, samt nye passasjer gjennom Asker sentrum og Trekanten. Dette vil føre til bedre fremkommelighet for gående og syklende, flere møteplasser og høyere trivsel. Passasjen mellom Kulturhuset og Rådhuset skal løftes frem og opparbeides som en ryggrad for sentrumsaktivitet, og styrke forbindelsen mellom Trekanten, kulturhuset, rådhuset og resten av sentrum.

Nye Trekanten er ikke et prosjekt for å øke andelen handel, men for å skape et mer helhetlig sentrum hvor både handel, kultur, spisesteder, opplevelser og arbeidsplasser skal sørge for et rikt publikumstilbud og en god miks av tjenester. Vi skal tilføre nye funksjoner, slik at Asker sentrum vil dekke flere behov for alle besøkende, og bidra til en helhetlig og god sentrumsutvikling. Vi tror dette vil føre til mer aktivitet i Asker sentrum gjennom hele dagen og uken og bidra til en helhetlig og god sentrumsutvikling.

Asker er et av Norges viktigste knutepunkt og har god kollektivdekning, men kun 13 prosent av kontorarbeidsplassene i kommunen ligger i gangavstand til Asker stasjon. En viktig faktor for å lykkes med å utvikle et levende sentrum, er å skape flere arbeidsplasser. Med flere kontorarbeidsplasser vil Asker få et mer mangfoldig byliv som bidrar til økt aktivitet i sentrum. Dersom Asker kommune skal lykkes med å nå sine bærekraftmål og redusere utslipp, bør flere arbeidsplasser legges til sentrum.

Vi planlegger blant annet hotell, et bredere helse- og velværetilbud og flere kontorplasser med gangavstand til Asker stasjon og kollektivtilbudet. Vi tror Trekanten kan bli et foregangseksempel på hvordan riktig utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, store miljøbesparelser og økt livskvalitet for alle som lever i og bruker sentrum.

Trekanten-tomten ligger i skrånende terreng. Den høyeste bygningen vil ha seks etasjer over bakkeplan, noe som er høyere enn i dag, men fortsatt lavere enn rådhuset og godt tilpasset skalaen i sentrum. Ved å bygge i høyden unngår vi å sette nye fotavtrykk på bakkeplan og ta av verdifulle byrom- og utendørsarealer.

Trekanten er et godt drevet senter i dag, men vi ser at det er muligheter for å integrere senteret enda bedre i sentrumsbildet og skape et enda triveligere sentrum i Asker. Det vil gjøre både Trekanten og Asker sentrum bedre tilpasset de ønsker, krav og behov fremtidens innbyggere vil stille, som for eksempel flere sentrumsnære arbeidsplasser, bedre tjenester og servicetilbud, samt et godt tilbud av handel.

Planen for nye Trekanten ligger til behandling hos planavdelingen for påfølgende offentlig høring, men forutsatt at planene blir vedtatt ser vi for oss oppstart i 2022/23.

Nei. Detaljplanleggingen har ikke startet ennå, det vil skje senere i prosessen med planarbeidet, men vi kommer til å gjennomføre prosjektet med et senter i drift. Vi kommer til å informere om alle de praktiske konsekvensene for kundene i god tid, men det er fortsatt en stund til.

Det gjenstår fortsatt mye planlegging av gjennomføringen, og vi er nå i en reguleringsfase i samarbeid med kommunen. Når reguleringsplanen er klar og godkjent av kommunens politikere, vil vi fortsette detaljplanleggingen i tett samråd med kommunen. Vi kommer til å informere om alle de praktiske konsekvensene i god tid, men det er fortsatt en stund til arbeidene vil starte.

Det gjenstår mye planlegging før vi kan starte å bygge. Foreløpig har vi estimert en ferdigstillelse til 2025/26.

Har du innspill eller søker mer informasjon om prosjektet, vil vi anbefale deg å følge med på disse sidene. Du kan også følge fremdriften under byggesaker på kommunen sine sider. Konkrete innspill eller merknader til prosjektet kan sendes til Petter Andersen som er prosjektleder i Cowi (pna@cowi.no). Mer om Cowi https://www.cowi.no/om-cowi

Vi har gjennomført en rekke intervjuer, medvirkningsmøter, workshops og spørreundersøkelser blant Askers innbyggere underveis i arbeidet med prosjektet. Vi har blant annet hatt møter med naboene, interesseorganisasjoner, næringsliv, Ungdomsrådet og flere andre aktører i Asker. Det har også blitt gjennomført en stor markedsundersøkelse av analysebyrået Opinion der det ble gjennomført både fokusgrupper og en større spørreundersøkelse for å få innbyggernes tilbakemeldinger på utviklingsprosjektet. Disse tilbakemeldingene har vi tatt med oss i det videre arbeidet. Dersom du har innspill til planene som foreligger kan du sende inn dette via «Din mening» lenger ned på denne siden.

Dine innspill

Vi utvikler ditt Asker. Derfor er din mening viktig for oss. Fortell oss gjerne hvordan du mener vi bør utvikle Trekanten og Asker sentrum videre, og hvilke tilbud og tjenester som vil gjøre sentrum enda bedre for beboere og besøkende.


  Navn (må fylles ut)

  E-post (må fylles ut)

  Dine innspill

  Citycon utvikler sentre i hjertet av lokalsamfunnene der kundene bor og jobber. Vi mener at bærekraftig drift er en av grunnpilarene i å skape langsiktig verdi, og jobber derfor aktivt med dette i alle våre virksomheter. Alle våre sentre ligger i nærheten av offentlig kommunikasjon, slik at det er lett å la bilen stå når man besøker oss. Med nye Trekanten ønsker vi å styrke sentrumsutviklingen i Asker, og skape et levende sentrum hvor beboere, arbeidstakere og besøkende møtes og trives, og med alle viktige funksjoner som handel, servicetilbud, kulturliv og arbeidsplasser representert.

  DEVELOPED BY:

  image_pdfimage_print